Kallelse DIF Invest AB årsstämma 2018

KALLELSE

Aktieägarna i DIF Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 klockan 18.00 i Pokalrummet på Stockholms Stadion, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast kl 12.00 tisdagen den 22 maj 2018 under adress Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm. Anmälan kan också ske per e-post till per@dif.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 22 maj 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultat- och balansräkning,
  2. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 9. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant;
 10. Beslut om att erbjuda förtida inlösen av bolagets konvertibla skuldebrev 2011-2021;
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
 12. Stämmans avslutande.

Stockholm april 2018

 Styrelsen