Kallelse DIF Invest AB årsstämma 2018

KALLELSE

Aktieägarna i DIF Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 klockan 18.00 i Pokalrummet på Stockholms Stadion, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast kl 12.00 tisdagen den 22 maj 2018 under adress Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm. Anmälan kan också ske per e-post till per@dif.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 22 maj 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultat- och balansräkning,
  2. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 9. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant;
 10. Beslut om att erbjuda förtida inlösen av bolagets konvertibla skuldebrev 2011-2021;
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
 12. Stämmans avslutande.

Stockholm april 2018

 Styrelsen

Om DIF Invest

 

Viktiga händelser

1987 Bolaget bildas under namnet Djurgårdens IF DIF AB.
1988 Avtal med Djurgårdens IF avseende rätten till att marknadsföra fotbollsföreningens varumärke. Efter ett antal organisatoriska förändringar inom Djurgården IF under 1990-talet överfördes detta avtal sedermera till bolaget och Djurgårdens IF Fotbollförening gemensamt.
1998 Avtalet utökas så att bolaget, under eget ansvar, erhöll rätten att handha alla marknadsaktiviteter. Bolaget förklarar sig berett att delta i Djurgårdens IF Fotbollförenings sportsliga utveckling och vara behjälplig vid finansiering av spelarköp.
1998 Bolaget ändrar namn till Djurgårdens Fotboll AB.
2003 Avtalet avseende marknadsaktiviteter förlängs till och med 2006.
2005 Djurgården vinner Allsvenskan för tredje gången på fyra år samt Svenska Cupen.
2006 Elitverksamheten bolagiseras. Rätten att spela i det svenska seriesystemet överläts från Djurgårdens IF Fotbollförening till dess helägda aktiebolag Djurgårdens Elitfotboll AB. Bolaget överlåter Djurgårdens Fotboll Försäljning AB till Djurgårdens Elitfotboll AB. Bolaget och Djurgårdens Elitfotboll AB träffar avtal om att bolaget skall erhålla en andel av överskottet från det europeiska cupspelet.
2008 Bolaget investerade tillsammans med fyra andra investerare i en större ungdomselitsatsning för att öka antalet egenutvecklade spelare i representationslaget.
2010 Bolaget namnändrar till DIF Invest AB

.

           

Styrelse
Per Bouveng (PB)
Gustaf Törngren (GT)
Hans Stenberg (HS), Ordförande

Medarbetare
Per Bouveng, VD DIF Invest AB

Publicerat i Okategoriserade

Spelarförsäljningar

erton2

2014 – jan 2015
Försäljning av Daniel Amartey till FC Köpenhamn.
Försäljning av Erton Fejzullahu till Beijing Guoan FC, Kina.
Försäljning av Philip Hellquist till SC Wiener Neustadt, Österrike