Kallelse DIF Invest AB årsstämma 2016

Årsredovisning och Rev DIF Invest AB 2015

KALLELSE

Aktieägarna i DIF Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2016 klockan 18.00 i Pokalrummet (Sofiatornet) på Stockholms Stadion, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 31 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande hos bolagets styrelse senast kl 12.00 onsdagen den 31 maj 2016 under adress Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm (fax: 08-545 158 01). Anmälan kan också ske per e-post till per@dif.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 31 maj 2016, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

1) Val av ordförande vid stämman;

2) Upprättande och godkännande av röstlängd;

3) Godkännande av dagordning;

4) Val av två justeringsmän;

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;

7) Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning,

b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör;

8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;

9) Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant;

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

11) Stämmans avslutande.

Stockholm maj 2016

Styrelsen

 

Spelarförsäljningar

erton2

2014 – jan 2015
Försäljning av Daniel Amartey till FC Köpenhamn.
Försäljning av Erton Fejzullahu till Beijing Guoan FC, Kina.
Försäljning av Philip Hellquist till SC Wiener Neustadt, Österrike