Kallelse DIF Invest AB årsstämma 2017

KALLELSE

Aktieägarna i DIF Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017 klockan 18.00 på Stockholms Stadion, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 8 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast kl 12.00 torsdagen den 8 juni 2017 under adress Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm (fax: 08-545 158 01). Anmälan kan också ske per e-post till per@dif.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 juni 2017, då sådan införing skall vara verkställd.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Beslutb) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 8. c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör;
 9. a) om fastställande av resultat- och balansräkning,
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 11. Val av styrelse, revisor och revisorssuppleant;
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
 13. Stämmans avslutande.

Stockholm maj 2017

 Styrelsen

Spelarförsäljningar

erton2

2014 – jan 2015
Försäljning av Daniel Amartey till FC Köpenhamn.
Försäljning av Erton Fejzullahu till Beijing Guoan FC, Kina.
Försäljning av Philip Hellquist till SC Wiener Neustadt, Österrike